1. Snapshot 21.6._001 Snapshot 21.6._001
 2. Snapshot 21.6._002 Snapshot 21.6._002
 3. Snapshot 21.6._006 Snapshot 21.6._006
 4. Snapshot 2_001 Snapshot 2_001
 5. Snapshot 2_002 Snapshot 2_002
 6. Snapshot 2_003 Snapshot 2_003
 7. Snapshot 2_004 Snapshot 2_004
 8. Snapshot 2_005 Snapshot 2_005
 9. Snapshot 2_006 Snapshot 2_006
 10. Snapshot 2_007 Snapshot 2_007
 11. Snapshot 2_008 Snapshot 2_008
 12. Aktivisti 1 Aktivisti 1