1. Installation view in Kiasma, 2016. Installation view in Kiasma, 2016.